Обучение по „Интерактивни съвременни техники и интердисциплинарни подходи”

Обучение по „Интерактивни съвременни техники и интердисциплинарни подходи”

Работното ателие е предназначено за ученици, за деца от етническите малцинства, със специални образователни потребности или в социално неравностойно положение. Лектори: Ива Панева и Маргарита Хлебарова

Включва физическа подготовка на участника: психо-физическа загрявка и разнообразни комлексни говорни упражнения; практически упражнения за развиване на актьорския потенциал; постигане на хармония на тялото и физиката; репетиционен подход в изграждане на интердисциплинарен спектакъл; от идея към сцена; арт техники.

Усвояват се теоритични знания по театър и пърформативни форми на представяне; създаване на актьорски навици и техники; методи за контрол и владение на телесните мускули; сценична реч; постигане на хармония на тялото и физиката; премахване на мускулно напрежение; развиване на въображението; провокиране и реализаране на конкретни представи; естествено сценично поведение; умения за актьорска импровизация;

9 декември, сряда, от 13.00 до 17.00 часа

Събитието се организира по проект „Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство, договор №24-10-МП-3/23.04.2015 г. с бенефициент Национална галерия, по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014.